Bu web sitesinde çerezler kullanılmaktadır

İçeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sunmak ve trafiği analiz etmek için çerezler kullanıyoruz. Sitemizi kullanımınızla ilgili bilgileri ayrıca sosyal medya, reklamcılık ve analiz iş ortaklarımızla paylaşabiliriz. İş ortaklarımız, bu bilgileri kendilerine sağladığınız veya hizmetlerini kullanırken topladıkları diğer bilgilerle birleştirebilir.

Eğitim

Bölümler


TÜRKÇE BÖLÜMÜ

Okulumuzda Türkçe derslerimiz, öğrenci merkezli bir anlayışla yürütülmektedir. Metin incelemelerinin merkezde yer aldığı, yeterliliklere dayalı tam öğrenme modeli ile yapılandırılan programımız;

• Öğrencilerimizin yaşam boyu kullanabilecekleri dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma ile ilgili dil becerilerini ve zihinsel becerileri kazanmalarını,
• Bu becerileri kullanarak kendilerini bireysel ve sosyal yönden geliştirmelerini, etkili iletişim kurmalarını,
• Türkçe sevgisiyle, istek duyarak okuma ve yazma alışkanlığı edinmelerini sağlayacak şekilde; bilgi, beceri ve değerleri içeren bir bütünlük içinde yapılandırılmıştır.

Öğrencilerimizde becerilerin gelişmesine odaklanılmakla birlikte; yazın ve dil alanlarındaki temel bilgi, terim ve kavramların öğrenilmesi de sağlanmaktadır.

Türkçe dersi öğretim programı; dil becerilerinin ve yeterliliklerinin geliştirilmesini, diğer tüm alanlarda öğrenme, kişisel ve sosyal gelişme ile meslekî becerileri edinmenin ön şartı olarak kabul etmektedir.

Özel Dr. Natuk Birkan Ortaokulunu bitiren bir öğrenci, en az yirmi yazınsal yapıtı yaratıcı yazma-okuma, değerlendirme vb. çalışmalar altında ayrıntılı olarak inceler. Bölüm öğretmenleri tarafından, müfredattan yola çıkılarak, öğrenciyi nitelikli yazınsal metinlerle tanıştırma ve öğrencide dil zevki oluşturmanın yanında dil bilgisi çalışmalarına da kaynaklık eden çalışmalar hazırlanarak zenginleştirilen program ile öğrencilerin eğitim-öğretim sürecine katkı sağlanır.

Ders İşleyişi, Kitap Okuma Çalışmaları

Derslerimiz bölüm öğretmenlerimizce hazırlanan çalışma kaynakları ile MEB ders kitaplarının bütünleştirilmesinden yola çıkılan dijital platformlarla da desteklenen bir programla işlenir. Her temada mutlaka okuma, anlama, konuşma, yazma, dinleme alanlarına yönelik bir uygulamaya yer verilir.

Köşe yazısı derslerinden yola çıkarak yurt ve dünya gündemini; şiir derslerinden yola çıkarak sanat ve kültür gündemini izlemek ve öğrencileri bu alanlarda beslemek amaçlanır.
Öğrencilerimiz, sene başında kendilerine ilan edilen kitap okuma listelerindeki kitapları, belirtilen sürelerde okur; öğrencilerimizin hazırladığı sunumlar ve öğretmenlerimizin hazırladığı değerlendirme çalışmaları eşliğinde, ders programında her hafta ya da iki haftada bir olmak üzere yer alan “Roman” dersinde ayrıntılı olarak inceler. Öğrencilere alternatif okuma listeleri sunularak farklı ve çok sayıdaki yapıtın öğrenciye ulaşmasına katkı sağlanır.

Yazma Çalışmaları ve Yaratıcı Düşünme Becerileri

Yazma çalışmalarımız öğretmenlerimizce hazırlanan çalışma kâğıtları, dijital uygulamalar ve sene başında seçilen yazma eylemine kaynaklık yapan yayınlar doğrultusunda sürdürülür. Tüm çalışmalarımız gibi, yazma çalışmalarımızın da tematik olmasına önem verilir. Öğrencilerin tema boyunca edindikleri bilgi ve donanımın, kazandıkları entelektüel bakış açısının yazma etkinliklerine kaynaklık etmesine, özgün ve yaratıcı yaratıların ortaya çıkma sürecinin oluşturulmasına özen gösterilir. Öz değerlendirme, öğretmen değerlendirme vb. ölçeklerle değerlendirilen yaratılar için öğrencilere mutlaka dönüt verilir. Ders programında her hafta ya da iki haftada bir olmak üzere yer alan “Yaratıcı Yazma ve Düşünme Becerileri” dersinde yazma alanına yönelik yardımcı yayınlar ile yazma çalışmalarının eğlenceli yönü ortaya çıkarıldığı gibi; yazmanın kalıcı bir davranış biçimine, bir gereksinim alanına dönüştürülmesi de amaçlanır.

Öğrencilerimiz ürünlerini; panolarımızda, okul gazetemiz “Cumhuriyet”, dergimiz “Yaza Çize” ve “Masal Masal Yediler” adlı yayınlarımızda yayımlama fırsatı bulur.

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

Yabancı Diller 
Okulumuzda ilkokul 1. sınıftan itibaren birinci yabancı dil olarak İngilizce, orta 1. sınıftan itibaren ise ikinci yabancı dil olarak Almanca veya İspanyolca dilleri öğretilmektedir. İngilizce, Almanca ve İspanyolca müfredat programlarımız Avrupa Konseyi Ortak Çerçeve Programı CEFR (Common European Framework of References for Languages) doğrultusunda yapılandırılmıştır.

İngilizce
İngilizcenin, disiplinler arası iş birliği içinde, ana dil öğrenme modelini baz alarak öğretilmesi hedeflenmiştir. Öğrencilerimize İngilizcenin sevdirilmesi ve günlük yaşantı içerisinde kullanımının kazandırılması amaçlanarak, derslerde "Theme Based" (tema bazlı) ve “Communicative Approach” (İletişimsel Yaklaşım) metotlarını, bu metotlara uygun şeklinde devam edecek aynı tarzlardaki ders kitaplarıyla destekleyerek, içerikleri “Çoklu Zekâ Kuramı”na ve ‘‘Eleştirel Düşünme Becerisine’’ göre uygulamaktayız. Akademik yılın sonunda “Portfolyo” sunumları ile “Proje-Bazlı Eğitim” çalışmalarımızı sergilemekteyiz. İlköğretim Yabancı Diller Bölümü olarak 2008–2009 akademik yılında müfredat programımıza uygun olarak geliştirilip hayata geçirdiğimiz web tabanlı “Elektronik Avrupa Dil Portfolyosu” 7-9 ve 10-14 yaş modelleri, Avrupa Konseyi Ortak Çerçeve Programı’na (CEFR) göre hazırlanmış Avrupa ve Türkiye’deki ilk elektronik portfolyodur.

İspanyolca 
Okulumuzda ikinci yabancı dil olarak İspanyolca dili ortaokul 1. sınıftan itibaren seçmeli olarak öğretilmektedir.CEFR’a (Common European Framework of Reference for Languages) göre uluslararası bir zeminde yürütülen İspanyolca müfredat programı, Avrupa Konseyi tarafından akredite edilmiş Avrupa Dil Portfolyosu 10-14 Yaş Modeli ile uygulanmaktadır.

Öğretmenlerimiz, yabancı dilin etkin kullanımı ve aktarılması amacıyla sınıf içerisinde ve dışında tamamen İspanyolca konuşarak öğrenciler ile sadece ikinci hedef dilde iletişim içerisinde olmaktadırlar. İspanyolca derslerinde öğrencilerin işlenen konuları içselleştirmelerini amaçlayarak çeşitli oyunlar, aktiviteler, şarkılar, el işi çalışmaları, dramatizasyon, ikili çalışmalar ve grup çalışmaları yapılmaktadır.

Sene sonunda ortaokul 3. sınıftan itibaren öğrencilerimizin Cervantes Enstitüsünün lise ve ortaokullarda İspanyolca eğitimi alan öğrenciler için gerçekleştirdiği A1 dil seviyesindeki DELE sınavlarına katılımı desteklenmektedir.

Almanca
Okulumuzda ikinci yabancı dil olarak İspanyolcanın yanı sıra Almanca dili ortaokul 1. sınıftan itibaren seçmeli olarak öğretilmektedir. Almanca müfredat programı, İngilizce ve İspanyolca derslerinde olduğu gibi, Avrupa Konseyi CEFR’a (Common European Framework of Reference for Languages) doğrultusunda hazırlanmış ve uluslararası bir zeminde yürütülmektedir.

Avrupa Dil Portfolyosu A1 dil seviyesi kazanımları Almanca derslerine entegre edilerek uygulanmaktadır. Almanca derslerinde öğrencilerin işlenen konuları içselleştirmelerini amaçlayarak genellikle projeye dayalı, interaktif ve öğrenci merkezli etkinlikler kullanılmaktadır.

Sene sonunda orta 3. sınıftan itibaren öğrencilermizin A1 dil seviyesindeki Goethe Enstitüsü’nün lise ve ortaokullarda Almanca eğitimi alan öğrenciler için FIT IN DEUTSCH sınavlarına katılımları desteklenmektedir. 

MATEMATİK BÖLÜMÜ

Matematik Bölümü olarak; keşfederek öğrenen, yaratıcı, sorgulayıcı, öz güveni yerinde, yorum yapabilen, doğadaki ipuçlarını yakalayarak öğrendiklerini günlük yaşama aktarabilen öğrenciler yetiştirmek en büyük ilkemizdir.

Matematik dersinde genel amaçlarımız; 

 • Öğrencilerimizin problem çözme becerisi geliştirme,
 • Yapıcı, yaratıcı, eleştirel düşünme yeteneği kazandırma ve geliştirme,
 • Araştırma, inceleme, gözlem ve deney sonuçlarını matematik dili ile yorumlama,
 • Edinilen bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanabilme,
 • Planlı çalışmanın önemini kavrayıp çalışmalarını planlayabilme,
 • Bilim, teknoloji ve matematik arasındaki ilişkiyi kurabilme,
 • Matematiğin toplumun ilerlemesindeki etki ve önemini kavrayabilme,
 • Sağlıklı düşünmenin gerektirdiği bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazandırma,
 • Olayları mantık zincirlerinde sentezleme, analiz etme ve kavrama,
 • Yaşadığımız evreni anlamada matematiğin önemini kavrayabilme.

Her dersin eğitim programında olduğu gibi matematik eğitiminde de bilişim çağının gerektirdiği teknolojik gelişmelerden yararlanmak, çağı yakalamanın yanı sıra öğrencileri pozitif güdülerken öğrenmeyi de kolaylaştırmaktır.

Bilişim çağında, bilgi toplumlarında sıradan bir eğitim değil, nitelikli ve sürekli eğitim amaçtır. Bu süreçte, odakta “insan” olup amaçlanan, bilgili olmaktan çok “bilgi üretme”dir. Amacımız doğrultusunda tam öğrenmeyi gerçekleştirebilmek için çoklu zekâ kuramına uygun, teknolojik destekli, araştırmaya yönelik,  proje ve etkinlik temelli çalışmalar yapılmaktadır.

FEN BİLİMLERİ

Okulumuzda fen bilimleri dersleri sadece bir ders olarak ele alınmaz. Sınıflarımızda “Yaşa, Gör, Öğren” ilkesinden hareketle çok boyutlu olarak gerçekleştirilen dersimiz, yeterliliklere dayalı tam öğrenme modelini benimseyerek MEB müfredat programı kazanımlarını edindirmeye çalışmanın yanında bilimsel süreç becerilerini geliştirecek nitelikte ve öğrencilerimizi geleceğe hazırlayacak yaklaşımlarla işlenmektedir.

Temel Amaçlarımız:

 • Astronomi, biyoloji, fizik, kimya, yer ve çevre bilimleri ile fen ve mühendislik uygulamaları hakkında temel bilgileri kazanmış,
 • Doğada ve çevresinde meydana gelen olaylara ilgi ve merak duyan,
 • Günlük yaşam sorunlarını çözmek için fen bilimlerine ait bilgi ve becerileri kullanabilen,
 • Sürdürülebilir kalkınma bilinci gelişmiş, çevreye ve ekolojik geleceğe duyarlı,
 • Muhakeme yeteneği, bilimsel düşünme alışkanlığı ve karar verme becerileri gelişmiş,
 • Fen bilimlerini matematik, teknoloji ve mühendislikle bütünleştiren ürünler oluşturabilen,

fen okuryazarı bireyler yetiştirmektir.   

Stratejilerimiz:

 • Öğrencilerimizde merak uyandırarak onların ilgilerini çekmek,
 • Öğrencilerimize bilgiye nasıl ulaşacaklarını öğretmek,
 • Öğrencilerimizin öğrendikleri bilgileri günlük yaşantılarıyla ilişkilendirmek,
 • Öğrencilerimizin düşünme, araştırma, soru sorma, doğru ifade edebilme yeteneklerini geliştirmektir. 

 5, 6, 7 ve 8. sınıflarımızda fen bilimleri dersleri, öğrencilerimizin yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlamak amacıyla işlenen konuların deney, gözlem ve uygulamalarını kapsayan laboratuvar çalışmaları, STEM çalışmaları, teknolojik uygulamalar ve sınıf içi etkinlikler ile gerçekleştirilir. Amaç; sorgulayan ve analitik düşünen öğrencilerimizin, bilimden ve bilimsel çalışmalardan keyif alarak kazanımları içselleştirmelerine yardımcı olmaktır.

Okulumuzda her sene geleneksel olarak gerçekleştirilen proje gününde öğrencilerimizin yaratıcılıkları doğrultusunda ürettikleri projeler sergilenir, öğrencilerimiz tarafından sunumları yapılır.

Yıl içinde gerçekleştirilen çeşitli ulusal ve uluslararası proje yarışmalarına öğrencilerimizin katılımları desteklenir.

Öğrencilerimizin farklı bakış açıları geliştirmesi ve bilimsel çalışmaların ortak dilini anlayabilmeleri amacıyla dersimizin kazanımlarına uygun yurt içi ve yurt dışı geziler, şenlik ve seminerler, atölye çalışmaları düzenlenir.

SOSYAL BİLİMLER

Sosyal Bilimler, insanlık tarihi ile yaşıt sosyal disiplinlerin ve bu disiplinlere ait öğrenme alanlarının birleşmesi ile temellendirilmiş; insanın ve çevre etkileşiminin geçmiş, bugün ve gelecek bağlamında incelendiği, bütünsel bakış açısı ile kurgulanmış bir derstir. 

Her öğrenenimizi, temel sosyal problemlerin farkında ve bu konuda akıl yürütebilen birer birey haline getirmek; öğrenenlerimizi, eğitimlerinin diğer aşamalarına yönlendirirken bilgiye ulaşabilme, sorunu analiz edebilme ve bilimsel araştırma basamaklarını etkin kullanabilme yeterliliğine sahip kılmak en önemli ilkemizdir.

Ders içeriğimiz; belirlediğimiz hedeflere ulaşmanın en önemli araçlarıdır. Ders kitapları, gün geçtikçe genişleyen kütüphanemizdeki diğer kaynak kitaplarımız ve dünya çapında kullanıma açık internet üzerindeki tüm kaynaklar, çalışmalarımız sırasındaki yardımcılarımızdır. MEB Sosyal Bilgiler Dersi Programı ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Programı’nı esas alarak hazırladığımız beceri odaklı çalışmalarla, çağın gerektirdiği tüm ders araç gereçleriyle (elektronik tahta, bilgisayar laboratuvarları, haritalar vb.) öğrencilerimizi yaşamın bir parçası haline getirmeyi hedefliyoruz.

Sosyal bilimler disiplinleri, bir toplumun hafızası ve o toplumun çevresini algılamasındaki dinamiklerdir. Bu noktada üzerimize düşen görev bilinci ile gerek tarih/kültür amaçlı gerekse çevreyi ve doğayı tanıma amaçlı şehir içi/dışı gezilerle tamamlayıcı çalışmalar yapılmaktadır.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

Bilişim Teknolojileri Bölümü 

Bilişim Teknolojileri Bölümümüz, İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları bünye-sindeki tüm okulların bilişim teknolojileri altyapısını düzenlemekte ve yönetmektedir; yenilikleri takip ederek bu teknolojilerin okullar genelinde uygulamalara entegre edilmesi sağlanmaktadır.

Derslerimizde öğrencilerin nitelikli birer teknoloji okuryazarı olmaları ve bilişim teknolojilerini günlük hayatlarında da kullanma becerilerine sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlayacak öğretim programları uygulanmaktadır. Bilişimsel ve algoritmik düşünce becerilerini geliştirmek amacıyla ilkokul 1. sınıftan itibaren tüm sınıf düzeylerinde kodlama eğitimi verilmektedir. Çeşitli kulüp çalışmaları ile öğrencilerin ilgi duydukları farklı teknolojik alanlarda kendilerini geliştirmelerine olanak sağlanmaktadır.

Okulumuzda bilgisayar ve diğer bilişim teknolojileri eğitimi 1. sınıftan itibaren başlamaktadır. Bölüm olarak alandaki tüm gelişmeleri takip etmekte, yenilikleri öğretim programımızla bütünleştirmekteyiz.

Genel Amaçlar 

Temel hedefimiz, öğrencilerimize, sahip olmaları gereken bilgisayar becerilerini kazandırmak, bilişim teknolojilerini hayatlarının her alanında kullanabilecek becerilere sahip olarak okulumuzdan mezun olmalarını sağlamaktır.

Kodlama 

Teknolojinin yaşamımızın her alanında etkin bir rol üstelendiği günümüz dünyasında öğrencilerimizin iyi birer bilişim okur yazarı olmaları gerekmektedir. Teknolojik ürünlerin kullanımı konusunda oldukça başarılı düzeyde olan dijital yerlilerin üretim basamağına geçmesi, onları yaşıtlarının arasında bir adım öne çıkmasını sağlayacaktır. Yeniliğe açılan bu kapıda öğrencilerimizin yaratıcılıklarını gösterebilecekleri bir alan sunulurken,  ortaya ürün koyabilmenin öz güvenini de hissetmeleri hedeflenmektedir.

Birinci sınıf düzeyinden ortaokulun son basamağına kadar sarmal yapıda kurulmuş kodlama etkinlikleri ile öğrencilerimizin algoritmik düşünme, problem çözme, planlama, farklı bakış açıları geliştirme,  sistemli ve yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Okulumuzdaki Bilişim Teknoloji Olanakları 

Okulumuzdaki tüm ilkokul sınıflarında internet bağlantılı bilgisayar ve projeksiyon cihazı; tüm ortaokul sınıflarımızda ise akıllı tahta bulunmaktadır.  Öğrencilerimiz,  bu bilgisayar ve akıllı tahtaları; hazırladıkları projeleri, çalışmaları sunmada kullanabilmektedirler.

 • Her biri 25 adet bilgisayardan oluşan dört bilgisayar laboratuvarımız mevcuttur. Bu laboratuvarlardan bir tanesi tablet bilgisayarlardan oluşmaktadır. Derslerimizi ve bilgisayar destekli dil öğretimini, bu laboratuvarlarda gerçekleştirmekteyiz.
 • Kütüphanemizde öğrencilerimizin online olarak kayıtlarına bakabilecekleri ve araştırma yapabilecekleri bilgisayarlarımız mevcuttur.
 • Revirlerimizde bulunan bilgisayarlar ile öğrencilerimizin yaşadığı sağlık problemleri kayıt altına alınmaktadır. 

Tüm bunlarla birlikte okulumuz, toplam 250 adet bilgisayar, 55 adet akıllı tahta, 30 adet yazıcı, 40 adet projeksiyon ve 350 Mbit Metro Ethernet Internet bağlantısı ile teknolojiyi yoğun olarak kullanmaktadır.

Okulumuz içinde konumlandırılan LCD ekranlar aracılığı ile öğrencilerimize çeşitli konularda duyurular ve bilgilendirmeler yapılmaktadır. 

İTÜGVONET

Okulumuzda, tamamen kendi bünyemizde geliştirilen web tabanlı okul bilgi sistemi, İTÜGVONET kullanılmaktadır. Sistem aracılığı ile öğrencimizin okul içi uygulamalardaki çeşitli bilgilerine erişilebilmekte, ödevleri takip edilebilmekte, notları ve gelişim karneleri görülebilmekte, anket, performans, vb. online uygulamalar kullanılabilmekte, öğretmen ve yöneticilerle iletişim kurulabilmektedir. Ayrıca "Takvim" modülü aracılığı ile okuldaki tüm etkinlikler takip edilebilmektedir.

 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME BÖLÜMÜ

Eğitim; en bilinen tanımı ile “Bireyde istendik davranışlar meydana getirebilme sürecidir.” İstendik davranışlar meydana getirebilmek için Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan müfredat çerçeve-sinde elde edilmesi için gereken beceriler ve bu becerilere ulaşmak için gerekli kazanımlar temel alınır.

Ölçme değerlendirme bölümünün görevi, öğrencilerin kendi düzeylerindeki kazanımlara ne derecede sahip olduklarını belirlemek ve eksiklerini saptayarak ilgili birimlere bu eksikleri bildirmek ve tamamlanmasını takip etmektir.

Okulumuzdaki tüm ölçmelerin kazanımlara yönelik ve planlı olması, yüksek nitelikteki bir öğretim hizmeti eşliğinde gerçekleştirilmesi ve objektif bir biçimde değerlendirilmesi esastır. Anaokullarında uygulanan portfolyo ve rubrikler gibi alternatif ölçme araçlarının yanı sıra ilkokul ve ortaokullarda sınıf düzeylerine uygun yöntemler kullanılır. Ölçme ve değerlendirme çalışmaları yazılı ve test sınavlarına, genel değerlendirme ve konu tarama testlerine ve merkezi sınavlara uygun olarak yürütülmektedir.

İTÜGVONET otomasyon sistemi üzerinden tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimize bilgi akışı sağlanır.

GÖRSEL SANATLAR BÖLÜMÜ

Bugünün ve geleceğin dünyasında yetişmiş, çağdaş ve nitelikli insandan söz edildiğinde sanatı bu özellikler içinde saymamak olanaksızdır. 

Enerjisini, ülkemizin aydınlık geleceğini oluşturma çabası ve heyecanından alan İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Dr. Natuk Birkan İlkokul ve Ortaokulu Görsel Sanatlar Bölümü, çağdaş sanat yaklaşımlarına dayalı eğitim felsefesini benimsemektedir.

Genel Amaçlarımız 

Derslerimizde; farklı sınıf seviyelerindeki öğrencilerin el göz koordinasyonuna ve sosyal psikolojik gelişimlerine uygun, bilgi ve becerilerini destekleyici çalışmalara yer verilmektedir.

Ayrıca, sorumluluk alma, sevgi ve yardımlaşma gibi davranışların gelişimi de bireysel ve grup çalışmalarıyla desteklenmektedir.

Görsel sanatlar alanı kendi dili, tekniği ve konusu ile başlı başına bir disiplindir ancak bölümümüz proje ve ders entegrasyonları sayesinde öğrencilerimize, konulara disiplinler arası bakma fırsatı sunmaktadır.

Bu gereksinimler ışığında hazırlanan programda bölümümüzün hedefleri;

 • Görsel okuryazarlık, algı ve estetik bilincine sahip,
 • Görsel sanatlar ile ilgili tartışmalara etkin olarak katılan ve bu tartışmaları değerlendiren,
 • Güncel kültür-sanat nesnelerini bilinçli olarak izleyen,
 • Görsel sanatlara ait kültürel mirasın değerini anlayan ve onları koruyan,
 • Görsel sanatlar alanındaki temel kavram ve uygulamalar konusunda bilgi, beceri ve anlayışa sahip,
 • Çalışmalarında bilgi, malzeme, beceri, teknik ile teknolojiyi etkin ve güvenli bir şekilde kullanarak düşüncelerini ifade eden,
 • Görsel sanatları diğer disiplinlerle ilişkilendiren,
 • Sanat alanıyla ilgili meslekleri tanıyan,
 • Çevresini inceleyen, ondan esinlenen ve onu gelecek nesillere aktaran,
 • Sanatın bireylere ve toplumlara onur kazandıran bir değer olduğunun farkında olabilen bireyler ve bu bireylerden oluşan bir toplum oluşturmak hedeflenmektedir. 

Neler Yapıyoruz?

Çağdaş sanat yaklaşımına dayalı bir eğitim felsefesi ile işlenen derslerimizde öğrencilerimize;

 • Özgür atölye ortamında  kendini en iyi şekilde ifade edebileceği teknikleri öğretiyoruz.
 • Her öğrencinin görsel sanatlar dersinde aktif rol almasını sağlıyoruz.
 • Teknolojinin sağladığı olanaklara, hızla gelişen sanatsal materyallere, ders yapılan atölyelerde kolayca ulaşabilmelerini sağlıyoruz.
 • Çizim yapmanın yanı sıra, görsel ve işitsel sunumları da izlemelerini sağlıyoruz.
 • Tarih içindeki ressamların hayatlarını ve sanat akımlarını inceleme ve öğrenme programları hazırlıyoruz.
 • Okul içinde ve dışında sergiler, sanat fuarları ve yarışmalar gibi birçok etkinliğe hem izleyici  hem de aktif olarak katılmalarına ortamlar oluşturuyor ve yönlendiriyoruz.
 • Bireysel yeteneklerini ortaya çıkaracak ve kişisel performanslarını paylaşabilecekleri Kişisel ve grup sergileri açıyor ve destekliyoruz.
 • Her öğrencimizin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak seviyelerine ve  ilgi düzeylerine göre çalışmalar yaptırıyoruz.
 • Farklılıkların ön planda olduğu, grup çalışmalarının da bunu desteklediği eğitim programları uyguluyoruz.
 • Kendini geliştiren ve farklı etkinliklerle buluşturan yarışma ve proje çalışmalarına katılmalarını destekliyoruz.
 • Kendini ifade edebilmede estetik değerlerden yararlanabilen, kullandığı tekniklerin dışında yeni teknikleri uygulama isteği ve cesareti olan, çıkabilecek sorunlara çözümler üretebilme becerisi ve güveni olan öğrenciler yetiştiriyoruz. 
MÜZİK BÖLÜMÜ

Okulumuz müzik bölümü; müzik eğitimi yoluyla öğrencilerimizin ifade yeteneklerini ve yaratıcılıklarını geliştirerek estetik anlayışa sahip bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Müzik Dersi Genel Amaçları:

Öğrencilerin, gerekli müzikal beceri ve bilgileri edinmelerine yardımcı olmak amacıyla şarkılar ve müzikli oyunlar öğretmek,

Öğrencilerin nota okuma ve yazma becerilerini geliştirmek, sosyalleşmelerine ve müzik yoluyla kendilerini ifade etmelerine yardımcı olmak,

Yaptıkları ve dinledikleri müziklerde bulunan basit ya da karmaşık ritim kalıplarını fark etmelerini sağlamak,

4. sınıftan itibaren öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda Gitar, Flüt, Keman, Koro ve Perküsyon branşlarından birini seçerek seslerini veya bir enstrümanı kullanabilmeleri için ihtiyaçları olan çalışma disiplini, teknik ve müzikal becerileri nasıl kazanabileceklerinin farkındalığını yaratmak.

Müzik teknolojisinin günümüzdeki uygulamalarına ilgi duymaları ve bilgisayar müzik programları hakkında bilgi sahibi olmaları yönünde çalışmalarda bulunmak,

Öğrencilere geleneksel, çağdaş, uluslararası ve evrensel müziklerden örnekler dinletmek, bestecileri ve dönemleri hakkında da bilgi vererek yaşantıları boyunca seçkin bir müzik dağarcığına sahip olabilmeleri yönünde yardımcı olabilmek,

Çevrelerinde gerçekleşen müzik etkinliklerini ve konserleri takip edebilme alışkanlığı vermektir.

İlkokul 1,2 ve 3. sınıf düzeylerinde müzik derslerinde Orff çalışmaları, şarkı söyleme, ritim çalışmaları, Boomwhacker, Deskbell ve temel solfej (okuma-yazma) eğitimlerine yer verilirken, müzik dinleme etkinlikleri de seviyelerine uygun devam etmektedir.

4, 5,6 ve 7. sınıf düzeylerinde müzik derslerinde Gitar, Flüt, Keman, Koro ve Perküsyon grupları oluşturularak beş ayrı branşta sürdürülmektedir. Öğrencilerimiz; müziksel gelişimleri açısından en uygun branşa yerleştirildikten sonra, bulundukları grupta, eğitimlerini dört yıl boyunca sürdürmektedirler. Bu çalışmalar ışığında; müziğe özel ilgi ve yeteneği olan öğrencilerimizin bireysel eğitim almaları veya konservatuvarlara yönlendirilmeleri noktasında velilerimize bilgi verilmektedir.

8. sınıf düzeylerinde ise seçmeli olarak uygulanan dersimizde müzik kültürünü ve müzik tarihini tanımaya yönelik uygulamalar ağırlık kazanmakta; birlikte çalma, söyleme, bilgisayar müzik teknolojilerini kullanma, müziksel işitme-okuma-yazma ve yaratma etkinlikleri de düzeylerine uygun olarak ilerlemektedir.

 

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÖLÜMÜ

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümlerinde gelişimsel ve önleyici rehberlik yaklaşımı benimsenmiştir ve çalışmalar bu doğrultuda sürdürülmektedir. Öğrencilere kişisel, sosyal, eğitsel ve mesleki alanlarda profesyonel destek hizmeti sunulmaktadır.

Okullarımızda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümleri; öğrencilerimizin eğitim ortamından yeterince yararlanabilmesi, kendini tanıması, geliştirmesi; karar verme, problem çözme becerilerini kazanabilmesi; zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal yönden bir bütün olarak gelişim sağlayabilmesi amacıyla; eğitsel rehberlik, kişisel rehberlik ve önleyici-geliştirici rehberlik hizmetleri sunmaktadır.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü çalışmaları; okul yönetimi, öğretmen, aile ve öğrenci iş birliği ile yönetilmektedir.

BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

1.SINIF BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN DERSİ

AMAÇLAR: 

Beden eğitimi ve oyun dersimiz temel hareket eğitimi programı kapsamında uygulanmaktadır.  Öğrencilerimizin beden eğitimi ve oyun dersi ile yaşamları boyunca kullanacakları temel hareketleri, aktif ve sağlıklı yaşam becerilerini geliştirerek bir sonraki eğitim düzeyine hazırlamaktır. Öğrencilerimiz koordinasyon ve cimnastik dersinde ince ve kaba motor becerileri, el-göz koordinasyonu, esneklik ve denge becerilerini geliştirirken, yüzme derslerinde tüm vücut kasları koordineli çalışırken aynı zamanda yüzme branşında öğrenilen stil yüzme basamaklamalarını uygulamaktadır. 

DERS İÇİ ÇALIŞMALAR:

1.sınıflar düzeyinde Beden Eğitimi ve Oyun dersi üç ana boyutta yapılandırılmıştır:

- Cimnastik
- Koordinasyon
- Yüzme
 
Cimnastik:

1.    Temel cimnastik duruşları
2.    Yuvarlanmalar çalışmaları
3.    Eğilme ve esnetme hareketleri
4.    İtme-çekme çalışmaları
5.    Sıçrama çalışmaları
6.    Birleştirilmiş hareketler
 
Koordinasyon: 

1.    Vücut  alan farkındalığı çalışmaları
2.    Reaksiyon sürati çalışmaları
3.    El-göz El-ayak koordinasyon çalışmaları
4.    Eşli koordinasyon çalışmaları
5.    Kısa mesafe çıkış çalışmaları
6.    Bileşik ve bağlantılı hareket koordinasyonu çalışmaları
7.    Ritim ve tempo çalışmaları
8.    Topla koordinasyon çalışmaları
9.    İstasyon çalışmaları
10.    Parkur çalışmaları
11.    Merdiven çalışmaları
12.    Branşa yönelik koordinasyon çalışmaları

Yüzme:  

1.    Havuzda Uyulması Gereken Kurallar ve Kullanılacak Malzemelerin Anlatılması
2.    Serbest Teknik Ayak Vuruş Çalışmaları.
3.    Serbest Teknik Kol Çekiş Basamaklama Çalışması. 
4.    Serbest Teknik Ayak Vuruşu ve Kol Çekil Drilleri
5.    Sırtüstü Teknik Ayak Vuruş Çalışmaları
6.    Sırtüstü Teknik Kol Çekiş Basamaklama Çalışmaları.
7.    Sırtüstü ve Serbest Teknik yarışma başlangıç ve dönüş çalışmaları
 
 OKUL İÇİ SOSYAL ETKİNLİKLER:
- Cumhuriyetin Minik Takipçileri (Atletizm Etkinliği)
- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası Etkinlikleri
- Benimle Oynar Mısın? (1 ve 2. Sınıflar Öğle Teneffüsü Etkinliği)
  
2.SINIF BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN DERSİ
 
AMAÇLAR:

Beden eğitimi ve oyun dersimiz temel hareket eğitimi programı kapsamında uygulanmaktadır. Öğrencilerimizin beden eğitimi ve oyun dersi ile yaşamları boyunca kullanacakları temel hareketleri, aktif ve sağlıklı yaşam becerilerini geliştirerek bir sonraki eğitim düzeyine hazırlamaktır. Öğrencilerimiz koordinasyon ve cimnastik dersinde ince ve kaba motor becerileri, el-göz koordinasyonu, vücut dengesini ve esneklik becerileri, doğru yürüme, koşma ve duruş (postür) alışkanlığını kazanmasını geliştirirken, yüzme derslerinde tüm vücut kasları koordineli çalışırken aynı zamanda yüzme branşında öğrenilen stil yüzme basamaklamalarını uygulamaktadır.

DERS İÇİ ÇALIŞMALAR:

2.sınıflar düzeyinde beden eğitimi ve oyun dersi üç ana boyutta yapılandırılmıştır:

- Cimnastik
- Koordinasyon
- Yüzme
 
Cimnastik:

1.    Temel cimnastik duruşları
2.    Yuvarlanmalar çalışmaları
3.    Eğilme ve esnetme hareketleri
4.    İtme-çekme çalışmaları
5.    Sıçrama çalışmaları
6.    Birleştirilmiş hareketler
 
Koordinasyon: 

1.    Vücut alan farkındalığı çalışmaları
2.    Reaksiyon sürati çalışmaları
3.    El-göz El-ayak koordinasyon çalışmaları
4.    Eşli koordinasyon çalışmaları
5.    Kısa mesafe çıkış çalışmaları
6.    Bileşik ve bağlantılı hareket koordinasyonu çalışmaları
7.    Ritim ve tempo çalışmaları
8.    Topla koordinasyon çalışmaları
9.    İstasyon çalışmaları
10.    Parkur çalışmaları
11.    Merdiven çalışmaları
12.    Branşa yönelik koordinasyon çalışmaları

Yüzme:  

1.    Havuzda Uyulması Gereken Kurallar ve Kullanılacak Malzemelerin Anlatılması
2.    Serbest Teknik Ayak Vuruş Çalışmaları.
3.    Serbest Teknik Kol Çekiş Basamaklama Çalışması. 
4.    Serbest Teknik Ayak Vuruşu ve Kol Çekil Drilleri
5.    Sırtüstü Teknik Ayak Vuruş Çalışmaları
6.    Sırtüstü Teknik Kol Çekiş Basamaklama Çalışmaları.
7.    Sırtüstü ve Serbest Teknik yarışma başlangıç ve dönüş çalışmaları

 
Okul İçi Sosyal Etkinlikler:

Cumhuriyetin Minik Takipçileri (Atletizm Etkinliği)
- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası Etkinlikleri
- Benimle Oynar Mısın (1 ve 2. Sınıflar Öğle Teneffüsü Etkinliği)
- Dans ve Müzik Şov
- Olimpiyat Evi Etkinliği
 
 
 
3.SINIF BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN DERSİ
 
AMAÇLAR:

Beden eğitimi ve oyun dersimiz temel hareket eğitimi programı kapsamında uygulanmaktadır. Öğrencilerimizin beden eğitimi ve oyun dersi ile yaşamları boyunca kullanacakları temel hareketleri, aktif ve sağlıklı yaşam becerilerini geliştirerek bir sonraki eğitim düzeyine hazırlamaktır. Öğrencilerimiz koordinasyon ve cimnastik dersinde ince ve kaba motor becerileri, ritm duygusu ile koordinasyonunu geliştirmesi, kendi ekipmanları ile çalışma ve onları koruma duygusu ile kişisel sorumluluğunu geliştirmesi, paylaşma, çoklu koordinasyon ve takım olma duygusu kazanmasını geliştirirken, yüzme derslerinde tüm vücut kasları koordineli çalışırken aynı zamanda yüzme branşında öğrenilen stil yüzme basamaklamalarını uygulamaktadır.

DERS İÇİ ÇALIŞMALAR:

3.sınıflar düzeyinde beden eğitimi ve oyun dersi üç ana boyutta yapılandırılmıştır:

- Cimnastik
- Koordinasyon
- Yüzme
 
Cimnastik:

1.    Temel cimnastik duruşları
2.    Yuvarlanmalar çalışmaları
3.    Eğilme ve esnetme hareketleri
4.    İtme-çekme çalışmaları
5.    Sıçrama çalışmaları
6.    Birleştirilmiş hareketler
 
Koordinasyon: 

1.    Vücut  alan farkındalığı çalışmaları
2.    Reaksiyon sürati çalışmaları
3.    El-göz El-ayak koordinasyon çalışmaları
4.    Eşli koordinasyon çalışmaları
5.    Kısa mesafe çıkış çalışmaları
6.    Bileşik ve bağlantılı hareket koordinasyonu çalışmaları
7.    Ritim ve tempo çalışmaları
8.    Topla koordinasyon çalışmaları
9.    İstasyon çalışmaları
10.    Parkur çalışmaları
11.    Merdiven çalışmaları
12.    Branşa yönelik koordinasyon çalışmaları

Yüzme:  

1.    Havuzda Uyulması Gereken Kurallar ve Kullanılacak Malzemelerin Anlatılması
2.    Serbest Teknik Ayak Vuruş Çalışmaları
3.    Serbest Teknik Kol Çekiş Basamaklama Çalışması
4.    Serbest Teknik Ayak Vuruşu ve Kol Çekiş Drilleri
5.    Sırtüstü Teknik Ayak Vuruş Çalışmaları
6.    Sırtüstü Teknik Kol Çekiş Basamaklama Çalışmaları

 
Okul İçi Sosyal Etkinlikler:
- Cumhuriyetin Minik Takipçileri (Atletizm Etkinliği)
- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası Etkinlikleri
- İlkokul Fairplay Etkinlikleri (3. ve 4. Sınıflar Öğle Teneffüsü Etkinliği)
- Olimpiyat Evi Etkinliği
- Dans ve Müzik Şov

4,5,6,7.SINIFLAR BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BRANŞ DERSLERİ:

ORYANTİRİNG – BASKETBOL – YÜZME - MASA TENİSİ - VOLEYBOL 

Okulumuzun İlkokul sınıf seviyesinde 4. Sınıflara ve ortaokulda 5,6, ve 7. sınıflara  uyguladığımız ‘Sportif Branşlaşma’  eğitimimiz öğrencilerimizin temel hareket eğitimlerini tamamlayıp özel hareket eğitimi gelişimlerine katkı sağlamaları amacıyla uygulanmaktadır.  Öğrencilerimiz tüm sene boyunca yedi haftalık rotasyon takvimi eşliğinde basketbol, voleybol, masa tenisi, oryantiring ve yüzme derslerini uygularlar. Sene başında oluşturulan öğrenci rotasyon grupları, yıl içinde belirtilen tarih sıralamasına göre etkinliklerin tümünü görmüş olurlar. 


AMAÇLAR: 

Öğrencilerimizin fiziksel etkinliklere düzenli katılım, temel bilgi ve beceriler, ilke ve kurallar, sağlıklı yaşam, strateji ve taktiklerin yanında, spor organizasyonları ve olimpizim bilgisi, becerisi ve tutumunun geliştirilmesidir. 
 
Bu amaçla beden eğitimi derslerimiz dört ana başlıkta toplanmıştır:
- Okul içi çalışmalar / Okul içi sosyal etkinlikler
- Okul içi eğitsel kulüp çalışmaları
- Okul sonrası çalışmalar / Geziler
- İstanbul İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Spor Kulübü bünyesinde yapılan çalışmalar
 
OKUL İÇİ ÇALIŞMALAR:

- Hareket Bilgi ve Becerileri: Özelleşmiş Hareket Bilgi ve Becerileri
- Etkin Katılım ve Sağlıklı Yaşam: Düzenli Fiziksel Etkinlik
 
Özelleşmiş Hareket Bilgi ve Becerileri:

- Vücut Yönetimi
- Ritmik Hareketler
- Cimnastik
- Bireysel ve Eşli Takım Sporları
- Oyun
 
Düzenli Fiziksel Etkinlik: 

Fiziksel etkinliklere düzenli katılım
- Fiziksel uygunluğu koruma ve güçlendirme
- Fiziksel etkinlik ve beslenme
- Kişisel güvenlik ve kazalardan korunma
- Atatürk ve ulusal bayramlar
- Spor organizasyonları ve olimpiyat oyunları
 
Okul İçi Sosyal Etkinlikler:

- İlkokul ve Ortaokul Öğle Teneffüsü Fairplay Etkinlikleri (4, 5, 6, 7. Sınıflar)
- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası Etkinlikleri
- Geleneksel Dans ve Müzik Şov
- Masa Tenisi Cumhuriyet Turnuvası (5,6,7. ve 8. sınıflar)
- Cumhuriyetin Minik Takipçileri (Atletizm Etkinliği 4. Sınıflar)

8. SINIF BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ

AMAÇLAR:

Öğrencilerimizin bilişsel bilgi, bağımsız öğrenme, etkinlik içerisinde yeni strateji ve taktikler geliştirme; öğrendikleri bilgi ve kavramları spor branşlarına yönelik ilke ve kuralları entegre edebilme, kendileriyle ilgili olumlu bir tutum geliştirmelerini sağlamayı amaç edinir.

Bu amaçla beden eğitimi derslerimiz dört ana başlıkta toplanmıştır:

Okul içi çalışmalar / Okul İçi Sosyal Etkinlikler

 - Okul içi eğitsel kulüp çalışmaları
 - Okul sonrası çalışmalar / Geziler
 - İstanbul İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Spor Kulübü bünyesinde yapılan çalışmalar
 
  OKUL İÇİ ÇALIŞMALAR:

- Hareket Bilgi ve Becerileri: Spor Bilgi ve Becerileri
- Etkin Katılım ve Sağlıklı yaşam: Düzenli Fiziksel Etkinlik 

Spor Bilgi ve Becerileri: 

- Dans: Ritmik, yaratıcı ve modern dans
- Oyunlar: Keşif oyunları, takım oyunları ( basketbol, voleybol, hentbol vb)
- Cimnastik: Ritmik ve artistik cimnastik
- Bireysel ve Eşli Sporlar: Atletizm, yüzme, mücadele sporları, hedef sporları 
 
Düzenli Fiziksel Etkinlik: 

- Fiziksel etkinliklere düzenli katılım
- Fiziksel uygunluğu koruma ve güçlendirme
- Fiziksel etkinlik ve beslenme
- Kişisel güvenlik ve kazalardan korunma
- Atatürk ve ulusal bayramlar
 - Spor organizasyonları ve olimpiyat oyunları 
  
Okul İçi Sosyal Etkinlikler:

- Ortaokul Öğle Teneffüsü Fairplay Etkinlikleri (8. Sınıflar)
- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası Etkinlikleri

Merhaba
Soru ya da önerilerinizi yazabilirsiniz.
kapat